Portfolio

This is how I see it

By Leo

I base my portfolio diversification on Markovitz Modern Portfolio Theory